Robotická farma v České Metuji INOVUJE

Zd Ostaš dokončilo inovační dotační titul a zde přikládá závěrečnou zprávu o této investici.

INOVAČNÍ přístupy v dovu dojnic na robotické farmě si přijel prohlédnout 5,12,2019 ministr zemědělství ing. M. Toman a poslanec PČR a starosta města Náchod ing. Birke. foto z návštěvy o galerii

 

Závěrečná zpráva projektu

Zemědělské družstvo OSTAŠ -eliminace produkčních chorob skotu

Dotační titul 16.2.1. : Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologii v zemědělské prvovýrobě.

Registrační číslo : 16/002/16210/452/000032

1/ Stručný popis projektu:

1a) počáteční stav před realizací projektu:
ZD Ostaš provozuje od roku 2006 na farmě živočišné výroby Česká Metuje moderní robotickou stáj pro 400ks užitkových dojnice s vysokým welfare ustájení a organizaci chovu a starou stáj pro přípravu dojnic v tranzitním období a dojnice po porodu.
Po 14 letech chodu obou stájí naše provozní zkušenosti ukázaly na potřebu zavedení nových technických a technologických postupů tak, aby došlo k dalšímu zlepšení podmínek chovu pro vysoko užitkové dojnice.
V souladu s dotačními podmínkami z PRV 16.2.1. jsme vypracovali ve spolupráci s externími spolupracujícími službami inovační plán a podali jsme si žádost o dotační podporu, která byla zaregistrována a následně i výběrovou komisí schválena k realizaci .

1b) realizované kroky projektu:
ZD pro svůj záměr inovace podmínek chovu skotu – eliminace produkčních chorob připravilo vizi k realizaci a k svému záměru získalo podporu:
Doc. MVDr. Josefa Illka DrSc., Dipl. ECBHM z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který se smluvně stal členem externího týmu projektu.
Dále ZD oslovilo pomocné týmy:
a) f. Schaumann-konzultant strategie výživy a kontrolora dopadů do acidobazické rovnováhy přes program MOOML
b) KLAS Nekoř realizárora dodávek, který vyhrál výběrové řízení.
Tím byl vytvořen tým podporovatelů a realizátorů zamýšleného projektu.
THP družstva navrhli podnikatelský plán =nezbytné kroky k zajištění úspěšnosti projektu dle dotační žádosti a společně s externím a pomocnými týmy jsme připravili reálné kroky a postupy, které by zlepšily životní podmínky chovu pro vysoko produkční dojnice a podstatně snížily – eliminovaly produkční choroby.

Základní cíle inovačního projektu byly ve změně:
a) technická, technologická část byla po výběrovém řízení svěřena f. Klas Nekoř a.s., jako generální dodávka, která musela navázat na jimi dodané technologie robotické stáje z roku 2013 (dojící roboty) tak, aby bylo vše kompatibilní s již instalovanými prvky robotické farmy.
Klas Nekoř a.s. proto vyhrál výběrové řízení jako generální dodavatel celého souboru inovace v ZD Ostaš-farma Česká Metuje a tím je i nositelem záruky a servisu včetně náhradních dílů.
b) výživa f. Schauman(pomocný externí tým) vypracovala pro potřeby ZD Ostaš nový systém výživy, který využije všechny nové inovované prvky v projektu uvedené. Pro vyhodnocování dopadů nového systému ustájení a výživy používají jimi vyvinutou a provozně zavedenou metodu MOOML, která využívá i dat, z každé měsíční kontroly užitkovosti, pro vyhodnocování acidobazické rovnováhy.
Mimo realizovaný projekt Inovace doporučili s prof. Illkem i výrobu a zkrmování fermentovaného krmiva, kdy šroty prochází ve vyrobeném fermentoru hydrolýzou(horká voda z BPS) = rozložení škrobu na cukry, které jsou v druhé fázi fermentace inokulovány kvasnicemi a doplněny specificky účinnými látkami.
Toto fermentované krmivo se testuje laboratorně v jejich smluvní laboratoři -ing. Mitrik, a provozně na dojnicích po otelení+pacienti. Zde by se mělo prokázat, že toto fermentované krmivo má vysokou metabolickou účinnost pro dojnice v poporodním období a v době poporodní rekonvalescence.
c) zdravotní stav-tuto část vyhodnocují provozní zootechnici, kteří provádějí sběr dat, které byly dohodnuty s prof. Illkem, který provedl v ZD metabolické testy a pomůže nám při vyhodnocení a případných korekcích inovačního programu.
Vše je podrobně popsáno v dotační žádosti a jejich přílohách.

Popsání jednotlivých technických a technologických částí realizovaného inovačního projektu

VÝŽIVA:
1) systém futrboxů se zásobníky a dopravními cestami
a) stará stáj pro dojnice
skupina před otelením = 1 futrbox se silem a dopravními cestami pro zásobování jádrem tréninkového boxu.
-  skupina po otelení = 1 futrbox se silem a dopravními cestami
vše je napojené na počítačový program Del Pro f. De Laval, který řídí činnost dojících robotů. Toto propojení umožňuje úpravu individuální výživy jadrných krmiv a glukoplastického krmiva dle systému výživy f. Schaumann s korekturami od prof. Illka
b) VKK - robotická stáj
pro vysoko užitkové dojnice nad 45 litrů denní produkce = doplnění potřebných koncentrovaných krmiv.
Instalace 2 futrboxů +sil+dopravních cest.
Podle doporučení prof. Illka a ve spolupráci s výživáři f. Schauman můžeme dojnicím aplikovat potřebná jadrná krmiva a přidávat gluko plastická tekutá krmiva(glycerol) podle individuálních produkčních a zdravotních požadavků jednotlivých vysoko produkčních zvířat tak, aby nedocházelo k acidobazické nevyváženosti metabolismu dojnic a aby tyto dojnice dostaly potřebné živiny a specificky účinné látky pro svoji užitkovost, která jim nemůže být saturována v TMR a ani v dojícím robotu.
2) štípačka na slámu pro zajištění správné struktury krmiva, a to především před porodem a v tranzitním období, kdy se do TMR musí přidávat velké množství strukturálního krmiva= štípané seno a sláma, a tím dochází k eliminaci metabolických poruch po porodu.(strukturální matrace v bachoru)

STRES :
1) trenink box – pro robotické stáje s řízeným způsobem pohybu je naprostou nezbytností pro eliminaci stresu a to především u vysokobřezích jalovic(VBJ), seznámit je se systémem pohybu, kterému budou vystaveny na produkční robotické stáji.(řízený pohyb) Tento box je seznámí se vstupem a výstupem do boxu, kde programem řízené branky dočasně omezí jejich pohyb tak, jak tomu bude na produkční stáji v dojícím robotu. Futrbox je podle nastavených parametrů odmění vy bilancovaným předporodním jadrným krmivem a dle individuální potřeby umožní dávkovat gluko-plastický přídavek energie(glycerol). Obrovským přínosem boxu je, že zajistí sociální soužití zkušených dojnic, které už prošly systémem produkční robotické stáje a VBJ, které přijdou do této tréninkové stáje cca 2 měsíce před prvním otelením z OMD (jiná technologie ustájení)
Technologie s tréninkovým boxem zajistí to, že staré dojnice, znalé stájové technologie, naučí svým chováním VBJ využívat řízený pohyb už na této stáji, a tím eliminují poporodní stres z technologie. Navíc se mladá zvířata naučí přirozenému hiearchickému chování ve stádě. Starší dojnice svým aktivním pohybem po stáji zajistí pro VBJ „okoukání“ technologie, a tím eliminují stres při zajištění přístupu ke krmení, pití, zaléhání v lehacích boxech a příjmu jadrného krmiva ve futrboxu. Toto nové inovativní řešení(první v ČR) technologické přípravy dojnic i maximálně ušetří potřebu živé práce ošetřovatelů při zaučování na robotické dojení. Bonusem instalování této technologie je možnost vypouštění dojnic s VBJ v letních měsících do výběhu = solária.

2) drbadla pro eliminaci stresových faktorů chovu je nezbytné dojnicím umožnit průběžné pročesávání srsti a to na robotické stáji, ale i na stáji pro suchostojné dojnice.

ZDRAVÍ :
Rozhodující investicí je i nákup elektronických obojků s potřebnou technologickou podporou.Tato inovativní technologie umožňuje chovatelům průběžně posuzovat příjem potravy a přežvykování dojnic, které prokazatelně dovede označit přes počítačový program, zda mají dojnice zdravé trávení (žvejkometr) a v jaké fázi reprodukčního procesu se nacházejí. Velmi významným výstupem této technologie je i možnost přes GPS a chytrý telefon provádět identifikaci dojnic ve stáji = kde ji může ošetřovatel, zootechnik, insem.technik i veterinář bez hledání najít. Systém chytrých obojků tedy umožňuje přes aplikaci v mobilu dostávat on-line potřebná data o pohybu, přežvykování, reprodukční aktivitě ale i o pozici dojnice. Systém hlásí průběžně ošetřovateli negativní odchylky od normálních hodnot, a tak se může soustředit jen na tyto „negativní hlášení“ a ostatní dojnice nemusí vyrušovat v jejich zaběhnutém systému chovu, kde si zdravé dojnice vše dobrovolně v systému technologie obstarávají sami. Dojnice s odchylkou chování jsou bezodkladně prohlédnuty a je jim poskytnuta odborná péče v samém začátku zdravotních problémů. Tato včasnost zajistí podstatné snížení ztrát produkce i samotných zvířat a přinese i významnou úsporu spotřeby veterinárních léčiv.

Odklad realizace:

z důvodu sucha a zhoršené ekonomiky ZD byla realizace projektu + závěrečná zpráva provedena na vyžádaní ZD Ostaš se souhlasem SZIF do 23,1, 2020. Od doby proplacení dotačních prostředků začíná běžet 5 letá doba udržitelnosti projektu.

1c) výsledek projektu=přínos pro ZD Ostaš na farmě Česká Metuje je ekonomický a chovatelský, který spočívá ve zlepšení:
- užitkovosti, reprodukce, zdraví, vyřazování dojnic, eliminace potřeb vet.léčiv a především v dalším zlepšení welfare chovu dojnic.
-podstatný přínos je umocněn v komfortu podmínek ošetřovatelů, řídících zootechniků, ins.techniků a veterinární služby

Sběr dat 2019 jejich porovnání s daty za rok 2018
a) sběr dat 2019 /2018 z chovu na robotické farmě v České Metuji, dle záměru projektu.
- produkce mléka 2019/2018
dodávka 4628812 / 4197851
tuk 3,81 / 3,74
bílkovina 3,51 / 3,57
SB 387 / 445
- reprodukční ukazatele 2019/2018
% březosti 45,8 / 41,7
index zabřezávání 2,3 / 2,3
interval 92 / 88
SP 128 /129

- léčení produkčních chorob 2019 / 2018
akutní ketozy 12 / 48
- akutní acidozy 2 / 56
- dislokace slezů 3 / 22
- vyřazení včetně prodejů 160 / 147
- z toho prodej -VBJ 32 / 0
- prvotelek chovných 6 / 0

/b) udržitelnost projektu bude sledována v letech 2020+2021+2022+2023+2024
roční vyhodnocení dat z chovu na robotické farmě v České Metuji, a to po instalací inovačních technologii a inovačních postupů dle projektu v období stanovené udržitelnosti projektu.

Předpokládaný přínos projektu pro ZD Ostaš

a) ekonomický zde ZD očekává ekonomický přínos a to především ve snížení :
- brakace dojnic z důvodu nezvládnutých metabolických poruch = acidoza, ketoza, dislokace slezu, chorob paznehtů, reprodukčních poruch cyst+výtoků atd., kdy dojde k možnosti zvýšení brakace na nekorektní vemena pro robotické dojení.
- z obratu stáda = možnost odprodeje VBJ v tržběcca 1,5mil.kč/rok
- ze zvýšení ml.produkce – přes zpeněž. mléka očekáváme nárůst tržeb ve stálých cenách cca o min. 1mil.kč/rok
př. dodávka mléka za ZD Ostaš – demonstruje přinos spolupráce interního a externích týmu zapojených do projektu pro celé stádo chovaných krav
2017 – 5 106 770litrů
2018 – 5 174 057litrů
2019 - 5 743 639 litrů všechny prvotelky procházejí při prvním otelení systémem inovované technologie a technologických postupů. Teprve následně dojde k rozdělení dojnic i na druhou produkční stáj

b) chovatelský
- přes zvýšený welfare chovaných zvířat
- přes komfortní ošetřovatelské prostředí veškerého obslužného personálu farmy

ZD Ostaš má ve svém plánu předpoklad návratnosti :
a) dotačních prostředků z veřejných zdrojů max. 2 roky
b) celé investice cca 4 -5 roků
c) chovatelské hledisko ve welfaru zvířat a komfortu ošetřovatelské práce je finančně nevyčíslitelným bonusem.

Opakovatelnost projektu pro obdobné stáje s robotickým dojením

Celý kolektiv realizačního týmu je přesvědčen, že moderní robotické stáje s vyšší koncentrací se do budoucna neobejdou bez našich poznatků ze zavedené inovační technologie a s ní souvisejících technologických postupů. Prezentace inovací a jejich výsledků v ZD Ostaš zajistí.
Prof. Josef Illek – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno = při výuce studentů
doc. Zdeněk Havlíček – Mendlova univerzita Brno = při výuce a exkurzích studentů
ing. Dušan Kořinek – f. Schauman – při realizaci výživy v stávajících i budoucích robotických stájích
ing. Pavel Kupka – f. De Laval, pro kterou jsme ukázkovou stájí ve střední a východní Evropě, a tím propagátoři jejich systémů robotického dojení při exkurzích a dnech otevřených dveří
ing. Tomáš Urbánek - f. Klas Nekoř a.s. generální dodavatel veškeré inovativní techniky pro výkonné chovatele dojnic v ČR

2/ Popis realizačního týmu( členové a jejich zapojení do projektu):

2a) interní tým:
ing. Jaroslav Lád předseda ZD – koordinátor projektu Inovací v ZD Ostaš
ing. Alena Ládová vedoucí zootechnička – sběr dat + provozní využití =org.a řízení
pan. Tomáš Řeháček – faremní zootechnik - sběr dat a organizátor provozu
2b) externí tým:
prof. Illek – smluvní konzultant zaváděných postupů po stránce teoretické a faktické
3c) pomocný tým
ing. Kořínek – f. Schauman – teorie výživy + vyhodnocování účinnosti přes program MOOML
ing. Mitrik – f. Schaumann podpora projektu po stránce výživy a rozborové činnosti
ing. Masopust – f. Schaumann konzultant výživy a zdravotního stavu
ing. Kupka – f. De Laval
ing. Urbánek - f. Klas Nekoř a.s 

3/ Realizované činnosti v rámci spolupráce inovačních týmů:
3a) viz „INOVAČNÍ DENÍK“ projektu
3b) postupy a zdroje, kterých bylo využito (finanční náklady jednotlivých kroků)
- celou generální dodávku zajistila f. Klas Nekoř a to včetně plného zprovoznění dle potřeb zadavatele
- celá dodávka byla financována a řádně uhrazena bankou MONETA a.s. přímo na účet dodavatele.
- dotace - PRV Inovace – 50% uznatelných nákladů dle přiznané dotace po podání žádosti o proplacení
3c) výstupy jednotlivých fází činností
- celá dodávka byla realizována jako generální dodávka f. KLAS Nekoř, která nese i garanci a záruky za správný chod inovační technologie

4/ Udržitelnost projektu
f. Klas Nekoř dodala a zajistila zprovoznění všech systémů projektu a družstvu byly řádně protokolárně předány.
V určené době „udržitelnosti projektu“ zajistí interní tým ZD Ostaš ve spolupráci s externím a pomocným týmem organizaci a řízení techniky a technologie tak, aby bylo prokazatelně dosaženo zvyšující se ekonomické a chovatelské efektivity celé dotačně podpořené investice, a to především v eliminací metabolických poruch, které jsou běžným negativem při zvýšování užitkovosti. Přidanou hodnotou projektu je solidní reprodukce a snížení léčení z důvodu metabolických poruch.

 

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o. | člen Zemědělského svazu ČR | Cookies